Показати меню

Питання державної служби

Відеороз’яснення Національного агентства України з питань державної служби щодо проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Facebook: https://www.facebook.com/nads.gov.ua/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCosDsJelzAlKZhGLEIRhdcw/videos

______________________________

Щодо проведення спеціальної перевірки

Акт передачі

Роз`яснення НАДС щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця

Роз’яснення щодо порядку присвоєння рангу

Роз’яснення щодо оскарження висновку щорічного оцінювання

Щодо порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій Б і В в малочисельних структурних підрозділах райдержадміністрації

Деякі питання професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців

Створення центру оцінювання кандидатів на посади державної служби

Щодо застосування положень частини 6 статті 69 ЗУ Про державну службу

Роз’яснення щодо використання результатів тестування

Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України

Інформація про умови вступу до магістратури Університету менеджменту освіти

Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

______________________________

Щодо проведення службового розслідування

Проведення службового розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, дисциплінарною комісією, утвореною відповідно  до статті 69 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) для розгляду дисциплінарних справ та проведення службових розслідувань в порядку, передбаченому статтею 71 вищезазначеного Закону, законодавством не передбачено.

Дія  Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, не поширюється на державних службовців, крім випадку проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного  з корупцією правопорушення,  чи не виконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або за приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового розслідування, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки.

При цьому формується відповідна комісія з проведення службового розслідування у складі голови комісії з проведення службового розслідування та членів комісії, яка відмінна від дисциплінарної комісії, що здійснює дисциплінарні провадження та проводить службове розслідування, передбачене статтею 71 Закону.

Що стосується державних службовців, то перш за все варто врахувати, що за змістом статей 64, 69, 71 Закону, службове розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку.

У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді, службове розслідування проводиться обов’язково.

Дисциплінарним проступком є невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

______________________________

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Відповідно до абзацу другого пункту 13 Конкурс на зайняття посад категорій «Б» і «В» проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:

 • для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права — в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;
 • для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права — в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.

Пункт 19 Порядку доповнено новим абзацом: «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» або «Б», також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21».

Відповідно до пункту 20 Порядку особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

Згідно з пунктом 30 Порядку проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 45 Порядку адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв’язання.

Пунктом 59 порядку визначено, що служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.

______________________________

Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.
Основні права та обов’язки державного службовця визначені Законом України «Про державну службу». Наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158 затверджені Загальні правила етичної поведінки державних службовців.

Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків. Ґрунтуються Загальні правила на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

Державні органи, у випадку необхідності, розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Дотримання правил етичної поведінки державних службовців, кожною особою, уповноваженою на виконання функцій держави, відіграє вирішальну роль в становленні та розвитку державної служби, у зміцнені її авторитету та репутації державних службовців.

______________________________

Професійне навчання державних службовців

Міжрегіональне управління НАДС у Дніпропетровській та Запорізькій областях інформує про те, що 21 лютого 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (далі — Положення), яка є одним із основних актів у створенні сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

Зазначений документ змінив існуючу систему професійного навчання та закріпив основні принципи функціонування системи професійного навчання та її інституційну структуру, що включає: замовників освітніх послуг, суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів), саморегулівні професійні об’єднання провайдерів.

Положення містить норми щодо:

 • запровадження обов’язковості підвищення кваліфікації за загальними, спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами для окремих категорій осіб, які займають посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • нарахування за результатами професійного навчання державних
  службовців та посадових осіб місцевого самоврядування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, які підлягають обліку службою управління персоналом;
 • набрання за результатами професійного навчання кожним державним
  службовцем та посадовою особою місцевого самоврядування не менше одного кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи протягом календарного року тощо.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити, починаючи з 2020 року, кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

Також, звертаємо увагу, що пунктом 4 вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України визначені акти Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державних службовець».

______________________________

Щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон) НАДС надає роз’яснення.

Згідно з положеннями частин 1, 5 та 6 статті 44 Закону результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

За результатами оцінювання службової діяльності (далі — оцінювання) державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

Процедуру проведення повторного оцінювання визначено пунктами 37–40 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (далі — Типовий порядок).

Нові завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі — ключові показники) для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», визначаються відповідно до пунктів 15 і 16 Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.

Нові завдання і ключові показники для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», визначаються відповідно до пунктів 28–30 Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення безпосереднім керівником або службою управління персоналом такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.

Звертаємо увагу, що повторне оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», може розпочинатися у встановленому порядку до затвердження результатів щорічного оцінювання. Разом з тим висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, що містить негативну оцінку, має бути затверджений відповідним наказом суб’єкта призначення, за умови, що такий висновок на момент прийняття зазначеного наказу не скасовано в результаті його оскарження відповідно до пунктів 41–44 Типового порядку.

Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен встановлюватися залежно від визначеної дати повторного оцінювання, але не менше трьох місяців з моменту отримання негативної оцінки, а зміст таких завдань і ключових показників повинен відповідати встановленому строку.

Наприклад, якщо негативну оцінку виставлено 25 жовтня 2018 року, то:

 • до 28 жовтня 2018 року (включно) здійснюється ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання;
 • до 02 листопада 2018 року (включно) визначаються нові завдання і ключові показники для проведення повторного оцінювання;
 • з 02 лютого 2019 року може проводитись повторне оцінювання.

Якщо повторне оцінювання проводиться у наведені терміни, то завдання і ключові показники мають бути визначені не більш ніж на три місяці і бути реальними для виконання в такі строки.

Також слід враховувати час, необхідний для підготовки до проведення повторного оцінювання, яке передбачає обов’язкове подання звіту про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «А», забезпечення можливості подання звіту державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», організацію та проведення співбесіди, передачу матеріалів оцінювання для підготовки та прийняття рішення про затвердження висновку щодо результатів оцінювання.

Враховуючи положення пункту 6 Типового порядку, дату проведення повторного оцінювання слід визначати з урахуванням того, що для проходження     щорічного    оцінювання    державний    службовець    повинен відпрацювати не менш як шість місяців з визначеними йому завданнями на відповідний рік.

Тобто, якщо наказ про щорічне оцінювання видаватиметься 28 жовтня 2019 року, то завдання і ключові показники на 2019 рік мають бути визначені не пізніше 28 квітня 2019 року. Отже, результати повторного оцінювання мають бути затверджені до 28 квітня 2019 року.

Окремо звертаємо увагу на те, що переведення державного службовця на іншу посаду державної служби до затвердження результатів повторного оцінювання призведе до неможливості завершення процедури такого оцінювання.

Відповідно до пункту 11 Типового порядку державному службовцю, якого призначено (переведено) на іншу посаду державної служби, протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) мають бути визначені завдання і ключові показники відповідно до нової посади.

Зважаючи на викладене, оцінювання державного службовця проводиться відповідно до тієї посади, яку він обіймає, а у випадку його переведення на іншу посаду розпочинається процедура оцінювання за новою посадою. При цьому оцінювання (повторне оцінювання), розпочате за попередньою посадою, припиняється.

Разом з тим частина десята статті 44 Закону встановлює, що у разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.

У разі призначення державного службовця в порядку переведення з іншого державного органу, службі управління персоналом доцільно отримати відомості стосовно результатів щорічного оцінювання за попередньою посадою в тому державному органі, з якого його переведено.

Також звертаємо увагу, що наказом НАДС від 29 серпня 2018 року № 208-18 затверджено Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

______________________________

Щодо заробітної плати державного службовця, встановлення надбавок та премій відповідно до чинного законодавства

Відповідно до статті 50 Закону заробітна плата державного службовця складається, зокрема, з надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; премії (у разі встановлення).

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Статтею 52 Закону передбачено, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Пунктами 3-5 розділу І «Загальні положення» Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, передбачено, що державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник державної служби у державному органі залежно від особливостей виконання функцій і завдань державного органу.

Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого ним положення про преміювання, розробленого згідно з цим Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Розмір премії державного службовця встановлюється керівником державної служби в державному органі шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Згідно із частиною другою статті 54 Закону державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 3 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500, рішення про надання матеріальної допомоги державним службовцям приймається керівником державної служби у державному органі в межах затвердженого фонду оплати праці.

______________________________

Культура державної служби

Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, яка являє собою особливий культурний інститут.

Культура державної служби — це рівень державницького розвитку системи управління, в якому професіоналізм, компетентність, моральні принципи державних службовців мають втілювати цей рівень, створювати умови для найефективнішого її впливу на реальне життя громадян.

Для України ця проблема набуває особливого значення, оскільки в країні створюється нова соціальна система, що має забезпечити вихід її громадян на шлях розвитку.

Державні службовці є особливою соціально-професійною групою, яка відповідає за управління в державі, втілює в життя регламентуючі норми для зміцнення порядку в суспільстві. До цієї групи належать представники різних професій з властивими їм професійними навичками, менталітетом та культурою.

Культура державної служби несе особливе навантаження у тих елементах державної управлінської системи, які мають законно забезпечену можливість вирішального впливу на життєдіяльність суспільства.

Культура фахівця розвивається через практичний досвід, але інтелектуальні засоби професіоналізму формуються освітою, головна мета якої досягнення професійної майстерності. Це поняття включає: по-перше широкий інформаційний кругозір з обраної спеціальності; по-друге, аналітичний склад мислення; по-третє, знання загальних законів.

Складність та глибина завдань державної служби передбачають комплексний підхід до вивчення проблеми культури праці державних службовців, який потребує проведення філософського, соціального, економічного аналізу та включає політичний, правовий, морально-етичний, естетичний.

Загальне зростання інформаційності в суспільстві вимагає постійного підняття культурного рівня спілкування державних службовців.

Культура кожного державного службовця визначається об’єктивними умовами виховання та суб’єктивними мотиваціями, адаптацією до вимог відповідної державної інституції. На культуру державних службовців впливають соціальні ідеї та ціннісні орієнтації, висока професійна кваліфікація, високий рівень політичної культури, глибокі знання теорії політики, управління, конфліктологїї, теорії прийняття рішень, соціального прогнозування, знання техніки сучасного державного адміністрування та теорії державного у правління.

______________________________

Внесено зміни до статей 19, 25, 84 Закону України «Про державну службу»

1) Статтю 19 «Право на державну службу» доповнено новою частиною такого змісту: «На посаду державної служби категорії «А» або «Б» не може вступити особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання».

2) У статті 25 «Документи для участі у конкурсі»:

– частину першу доповнено абзацом десятим такого змісту: «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» або «Б», також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання»;

– частину четверту доповнено абзацом другим такого змісту: «Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» або «Б», подають заяву про участь у конкурсі та заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання».

3) У статті 84 «Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження»:

– частину першу доповнено пунктом 6 такого змісту: «Наявність у державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А» або «Б», заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання».

______________________________

Про набір до магістратури Запорізького національного університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням

У Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління триває набір до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (колишня спеціальність «Державна служба», спеціалізація -«Територіальне управління та місцеве самоврядування»). Цього року набір проходить у рамках відзначення 100-річчя державної служби України та 10-ліття заснування відповідної магістратури у Запорізького національного університету. На заочній формі навчання заплановано отримання до 45 бюджетних місць. Строк навчання слухачів — 30 місяців (5 семестрів).

Вступна компанія в магістратуру проваджується відповідно до норм чинного законодавства, зокрема Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

На навчання за заочною формою за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра(спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів 45 років.

До заяви про вступ на навчання вступники додають:

 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4см;
 • копію диплома про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якого напряму та спеціальності), а також додатка до нього;
 • копію трудової книжки;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків
  (ідентифікаційний код);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Усі копії засвідчуються в установленому порядку відбірковою комісією Запорізького національного університету. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Прийом документів проводиться до 20 липня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33-А (IV корпус), каб. 315.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюватиметься 26-31 липня 2018 року на базі Запорізького національного університету за результатами таких вступних випробувань: «Іноземна мова» (26 липня), «Основи держави і права» (27 липня), «Основи економіки» (30 липня), співбесіда з питань, що стосуються державного управління (31 липня). Лінк на сторінку Приймальної комісії ЗНУ: web.znu.edu.ua/pk/specialistmagistr/.

Консультації по вступу до магістратури – за телефонами: (061) 228-75-73, 050-010-55-34, 066-606-54-79.

______________________________

Внесено зміни до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб,  які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом НАДС від 06.04.16 № 72

Після внесення змін та уточнень процедура визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відбуватиметься наступним чином.

Спеціальні вимоги визначає суб’єкт призначення шляхом затвердження умов проведення конкурсу за формами, визначеними Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

За змістом спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», їх освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для ефективного виконання обов’язків за відповідною посадою державної служби.

З метою розроблення службою управління персоналом державного органу спеціальних вимог формується заявка на добір персоналу у якій зазначається:

 • інформація про посаду (посади) на підставі положення про державний орган, положення про структурний підрозділ, посадової інструкції, структури, штатного розпису;
 • завдання та обов’язки для певної посади, необхідні для забезпечення ефективного виконання завдань і функцій безпосередньо структурним підрозділом та державним органом в цілому;
 • вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних знань, компетентностей особи, яка здатна ефективно виконувати завдання та обов’язки за посадою.

Для посад з однаковими посадовими обов’язками може формуватись одна заявка із зазначенням кількості посад, на які здійснюється добір персоналу.

Заявку на добір персоналу формують:

 • на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, — суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс;
 • на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступників; керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичної особи публічного права, — суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом відповідної місцевої державної адміністрації;
 • на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, — суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу;
 • на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», визначені структурою державних органів, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів, — суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу;
 • на інші посади державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», — безпосередні керівники.

Заявку на добір персоналу подають до служби управління персоналом державного органу.

Служба управління персоналом відповідного державного органу:

 • аналізує заявку на добір персоналу та на її основі розробляє спеціальні вимоги;
 • готує проект умов проведення конкурсу, який погоджує з особою, яка формувала заявку на добір персоналу, крім випадків формування такої заявки суб’єктом призначення;
 • готує проект наказу про затвердження умов проведення конкурсу, який подає керівнику державної служби/суб’єкту призначення.

______________________________

Національна академія державного управління при Президентові України

naduНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ оголошує прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою та заочною формою для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Термін навчання за денною формою − 18 місяців, за вечірньою та заочною − 30 місяців. На навчання приймаються громадяни України, які мають вищу освіту.

Вступні випробування проводяться з 11 по 23 червня.

Зарахування − до 10 липня.

Початок занять з 1 вересня.

Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії (м. Київ) з 02 квітня по 01 червня 2018 року, до Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних інститутів державного управління з 02 квітня по 16 червня 2018 року.

Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів державного управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 до 16 години) за адресами:

Національна Академія (м. Київ): 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20,

тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.gov.uа

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

49044, м. Дніпро,

вул. Гоголя, 29,

тел.: (056)745-52-41, (056)794-58-06.

www.dbuapa.dp.ua

Львівський регіональний інститут державного управління

79491, м. Львів, смт Брюховичі,

вул. Сухомлинського, 16,

тел.: (032)244-81-12.

www.lvivacademy.com

Одеський регіональний інститут державного управління

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22,

тел.: (048)705-97-11, (048)705-97-13.

www.oridu.odessa.ua

Харківський регіональний інститут державного управління

61050, м. Харків,

Московський проспект, 75,

тел.: (057)732-65-05.

www.kbuapa.kharkov.ua

______________________________

Утворення Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС

Рада утворена наказом НАДС від 07 грудня 2017 року № 248, є консультативно-дорадчим органом при НАДС, який провадить свою діяльність на громадських засадах. Положення про Раду затверджено наказом НАДС від 15 лютого 2018 року № 47. Завданнями Ради є:

— формування пропозицій щодо розвитку сучасного управління людськими ресурсами на державній службі з координацією діяльності НАДС;

— участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо управління людськими ресурсами на державній службі;

— сприяння обміну досвідом та інформацією щодо управління людськими ресурсами на державній службі;

— формування пропозицій щодо адаптації та практичного застосування передового міжнародного досвіду з управління людськими ресурсами на державній службі та інші.

Кількісний та посадовий склад Ради затверджено наказом НАДС від 15 лютого 2018 року № 48. До складу Ради входить: голова, секретар та члени Ради. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Відкриття першого організаційного засідання Ради відбулося 16 лютого 2018 року. Голова НАДС К. О. Ващенко висловив сподівання, що запропоновані форми роботи Ради дозволять членам досягти поставленої мети Ради. Окреслив тематику запропонованих секцій першого організаційного засідання: конкурсна процедура добору кадрів на державну службу: здобутки та перспективи; новації в оцінюванні діяльності державних службовців «2018»; створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі «HRMIS»; актуально про зміни до законодавства. Презентував присутнім науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу», до розробки якого долучилися як теоретики, так і практики.

Зазначений коментар розміщений в електронному форматі на офіційному сайті НАДС за посиланням http://pravo.org.ua/ua/about/books/commentary/.

______________________________

Про забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь в конкурсі на зайняття посад державної служби

Для підготовки та внесення змін до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 23 березня 2018 року відбулася робоча зустріч щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь в конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням.

Мета робочої зустрічі — актуалізація спільного напрацювання алгоритму дій, який буде реальним для виконання службами управління персоналом і конкурсними комісіями; забезпечення на належному рівні потреб осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; підготовка методичних рекомендацій щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням.

Під час робочої зустрічі обговорено питання:

 • Що таке розумне пристосування?
 • Які є види розумного пристосування?
 • Як забезпечити рівні умови кандидатів під час конкурсу?
 • Як подолати або   оминути   бар’єри,   з   якими   стикаються   люди   з інвалідністю під час конкурсу?
 • Які є критерії «розумності»   забезпечення   розумного   пристосування органом державної влади?
 • Які можуть бути індивідуальні рішення служб управління персоналом у частині забезпечення розумного пристосування на різних етапах конкурсу?
 • Чи є потреба внесення змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби?

Заступник Голови НАДС Андрій Заболотний у вступному слові зазначив, що питання, які будуть обговорені під час робочої зустрічі, мають стати основою для підготовки певних змін до законодавчих актів щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Директор генерального департаменту з питань управління персоналом НАДС Наталія Алюшина у своїй промові наголосила, що наразі всі зацікавлені учасники процесу реформування державної служби намагаються зробити процес конкурсного відбору ефективним, прозорим та відкритим, чесним та таким, що забезпечить права всіх учасників конкурсу: і кандидатів, і членів конкурсних комісій, і адміністраторів. Водночас терміновим та важливим для нас є питання доступу до державної служби осіб з інвалідністю.

Наголошено також, що пунктом 20 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби передбачено, що особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування. «Ми зіткнулися з тим, що немає механізму такого забезпечення. Служби управління персоналом інколи не знають, що робити в таких випадках, як забезпечити розумне пристосування. Тому Генеральний департамент взяв на себе зобов’язання узагальнити напрацювання з цих питань та представити їх для обговорення», — зауважила Наталія Алюшина.

Учасники зустрічі у своїх виступах акцентували увагу на проблемах, які виникають у осіб з інвалідністю під час проходження конкурсу на посади державної служби. Це, зокрема, непристосованість приміщень, де відбуваються конкурси, електронне подання документів для участі у конкурсі і користування порталом вакансій державної служби особами з вадами зору, а також проведення співбесіди з кандидатами, які потребують допомоги перекладача-сурдолога.

За результатами дискусії прийнято рішення узагальнити всі зауваження та пропозиції для проведення фінальної зустрічі 27 квітня 2018 року та розглянути можливість і проведення належної РR-кампанії для осіб з інвалідністю щодо залучення їх на державну службу, а також забезпечити наявність на сайті career.gov.ua відповідної позначки для осіб з інвалідністю для визначення, які розумні пристосування їм потрібні.

______________________________

Інтегрована інформаційна система управління людськими ресурсами ― новий етап реформи державної служби

Національним агентством України з питань державної служби розпочато перший етап розробки інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS принципової для України інновації, яка регулюватиме питання, пов’язані з управління персоналом у державних органах.

Реалізація даного проекту провадиться за підтримки Світового банку, згідно з Угодою, підписаною від імені Уряду Першим Віце-прем’єр-міністром України Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим.

HRMIS передбачена Стратегією реформування державної служби в Україні на 2016–2020 роки та покликана забезпечити модернізацію процесів, визначених Законом України «Про державну службу», зокрема, добір персоналу, спрощення діловодства, процедура проведення конкурсу, розвантаження служб управління персоналом від виконання невластивих чи зайвих функцій, ведення реєстру, облік персональних даних тощо будуть переведені в цифровий режим, що повністю замінить паперовий документообіг та стане єдиною системою для всіх державних органів.

За ініціативою Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС 30 січня 2018 року під головуванням Костянтина Ващенка проведено першу робочу зустріч з керівниками служб управління персоналом державних органів. Зокрема, в заході взяли участь представники Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших відомств.

На зустрічі презентовано місію та завдання проекту, опис алгоритму діяльності за напрямами і процесами, організаційну структуру проектної команди та етапність робіт.

Костянтин Ващенко, Голова Національного агентства з питань державної служби зауважив: «HRMIS забезпечить електронний обмін інформацією між державними органами, покращить моніторинг ефективності діяльності, підвищить прозорість і відкритість інформації щодо людських ресурсів. Розуміємо, що створення такої глобальної мережевої системи неможливе без залучення представників відомств з урахуванням їх індивідуального практичного досвіду та пропозицій».

«Участь представників усіх державних органів в процесі розробки системи є особливо актуальною на першому етапі робіт при підготовці технічного завдання. Якість програми, зручність у застосуванні не лише підвищить мотивацію та продуктивність роботи користувачів, але й виконуватиме запит громадськості про прозорість і доступність інформації стосовно персонального складу та розміру заробітної плати працівників», акцентувала Наталія Алюшина, директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС, керівник робочої групи проекту.